nedelja, 16 decembar 2018

Uredbe ministarstva građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture u odnosu na stimulativne mere za rayvoj intermodalnog (kombinovanog) transporta i za projektovanje i izgradnju logističkih centara

Uredbe ministarstva građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture u odnosu na stimulativne mere za rayvoj intermodalnog (kombinovanog) transporta i za projektovanje i izgradnju logističkih centara

 

 

Prilog 1.Uredba ministarstva kojom su određene finansijske mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta sa primenom od 1.janura 2018.

Za subvencionisanje intermodalnog transporta izdvojeno 1 mil EUR

 22/12/2017 drumski transport kontejneraintermodalni transport robekombinovani saobraćajoperateri kombinovanog transportaopremu za obavljanje kombinovanog transportapoluprikolicepretovarna opremarekonstrukcija terminala za kombinovani transportspecijalizovani vagoni za kombinovani transportsubvencije za intermodalni transportterminal za kombinovani transportUredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transportaZakon o železnici

Uredba kojom su propisane stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta, koju je na osnovu Zakona o železnici Vlada Republike Srbije donela u julu 2015. godine, primenjuje se od 1. januara 2018. U skladu sa navedenim, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je planiralo sredstva za sprovođenje te uredbe, a novac je obezbeđen Zakonom o budžetu za 2018. godinu.

Propisane stimulativne mere namenjene su privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport (vlasnici i upravljači terminala za kombinovani transport, operateri za železnički i drumski transport, operateri za kombinovani transport i upravljači železničke infrastrukture i špedicije), a realizacijom ovih mera doprineće se unapređenju kombinovanog transporta, povećanju nivoa bezbednosti u saobraćaju i ostvarenju većeg nivoa zaštite životne sredine – navode za PlutonLogistics u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako PL saznaje u Ministarstvu,  u budžetu za 2018. godinu opredeljena su sredstva za sprovođenje Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta, u ukupnom iznosu 120.000.000 dinara, od čega 20.000.000 dinara je namenjeno javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i 100.000.000 dinara privatnim preduzećima. Ovakav odnos opredeljenih sredstava je definisan jer daleko veći broj privrednih subjekata iz ove oblasti posluje u privatnom sektoru.

JAVNI POZIVI

– Procedura sprovođenja javnih poziva za stimulativne mere započeće u prvom kvartalu 2018. godine, u skladu sa predmetnom uredbom i aktuelnim propisima za dodelu državne pomoći, a u neposrednoj saradnji sa Komisijom za kontrolu državne pomoći RS.

ZA KOJE PROJEKTE SE MOGU DOBITI SUBVENCIJE?

Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta definisala je 4 vrste investicionih troškova i visinu stimulativnih mera koje mogu biti dodeljene privrednim subjektima u odnosu na ukupne investicije, u sledećim iznosima:

1) za izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima – do 50% od investicionih troškova;
2) za opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i polu prikolice za drumski transport kontenera – do 100% od investicionih troškova;
3) za informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu – do 30% od investicionih troškova ;
4) za železnička vozna sredstava: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport – do 30% od investicionih troškova.

INTERESOVANJE

S obzirom da su stimulativne mere za unapređenje kombinovanog transporta novina, kao i da do sada nisu postojala sredstva koja bi olakšala investiciona ulaganja privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport, u Ministarstvu očekuju veliko interesovanje svih privrednih subjekata na koje se ova uredba odnosi.

– Imajući u vidu da su za investiciona ulaganja u ovoj oblasti neophodna značajna sredstva, nema sumnje da će se stimulativne mere pozitivno reflektovati na subjekte koji posluju u ovoj delatnosi i da će ih motivisati za ulaganje i investiranje u razvoj, kako sopstveni tako i unapređenje celokupnog kombinovanog transporta u našoj zemlji. Republika Srbija je u okviru budžetskih mogućnosti opredelila sredstva za unapređnje ove oblasti i time dokazala da se zalaže za razvoj kombinovanog transporta, pospešivanje konkurentnosti ovog vida transporta i olakšanje poslovanja privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport, kako u javnom tako i u privatnom sektoru – navode u Ministarstvu.

 

http://plutonlogistics.com/zeleznicki-transport/za-subvencionisanje-intermodalnog-transporta-izdvojeno-1-mil-eur/

Prilog 2. Uredba Ministarstva Saobraćaja,građevinarstva i infrastrukture donete 2015.godine sa primenom od 1.januara 2018.

Subvencije za intermodalni transport od 2018. godine

 12/08/2015 drumski transport kontejneraintermodalni transport robekombinovani saobraćajoperateri kombinovanog transportaopremu za obavljanje kombinovanog transportapoluprikolicepretovarna opremarekonstrukcija terminala za kombinovani transportspecijalizovani vagoni za kombinovani transportterminal za kombinovani transportubvencije za intermodalni transportUredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transportaZakon o železnici

Kako bi pospešila intermodalni transport robe, Vlada Srbije je donela uredbu kojom se bliže uređuje državna pomoć i stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog saobraćaja. Uredba će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Kombinovani transport obuhvata transport intermodalne transportne jedinice ili drumskog vozila kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom, a početni i završni deo prevoznog puta drumskim transportom na što je moguće kraćim rastojanjima.

Kako je navedeno, za subvencije će moći da konkurišu vlasnici i upravljači terminalima za kombinovani transport; operateri za železnički i drumski transport; operateri kombinovanog transporta i upravljači železničkom infrastrukturom i špedicije.

Stimulativne mere koje se odnose na ukupne investicione troškove privrednih subjekata za izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima; opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontejnera; informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu; železnička vozna sredstava (lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport).

Visina stimulativnih mera kreće se u iznosu od 30% do 100% troškova, a odluku o sprovođenju javnog poziva donosiće ministarstvo. Finansijska sredstva za stimulativne mere, kako je navedeno, obezbeđivaće se u okviru raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srbije, kao i iz fondova međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

http://plutonlogistics.com/zeleznicki-transport/subvencije-za-intermodalni-transport-od-2018-godine/

Prilog 3. Uredba Ministarstva Saobraćaja,građevinarstva i infrastrukture donete 2015.godine sa primenom od 1.januara 2018.

 

UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA

 

Na osnovu člana 83. Zakona o železnici ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA

Član 1.           

Ovom uredbom bliže se uređuje državna pomoć i stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast(u daljem tekstu: stimulativne mere).

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) kombinovani transport obuhva tatransport intermodalne transportne jedinice ili drumskog vozila kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom, a početni i završni deo prevoznog puta drumskim transportom na što je moguće kraćim rastojanjima;

2) terminal za kombinovani transport označava mesto za pretovar intermodalnih transportnih jedinica i/ili drumskih vozila sa jednog na drugi vid prevoza;

3) intermodalna transportna jedinica označava izmenljivi transportni sud ili kontener, kao i poluprikolicu i prikolicu pogodnu za dizanje dizalicom.

Član 3.

Stimulativne mere dodeljuju se privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana su:

1) vlasnici i upravljači terminala za kombinovani trasport;

2) operateri za železnički i drumski transport;

3) operateri kombinovanog transporta;

4) upravljači železničke infrastrukture i špedicije.

Član 4.

Stimulativne mere koje se odnose na ukupne investicione troškove privrednih subjekata iz člana 3. stav 2. ove uredbe dodeljuju se za:

1) izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima;

2) opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontenera;

3) informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu;

4) železnička vozna sredstava: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport.

Član 5.

Finansijska sredstva za stimulativne mere obezbeđuju se u okviru raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srbije, na pozicijama ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo), kao i iz fondova međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

Član 6.

Visina stimulativnih mera koje mogu biti dodeljene privrednim subjektima iz člana 3. stav 2. ove uredbe, u odnosu na ukupne investicione troškove utvrđena je tako da je moguće dodeliti sredstva u iznosu:

1) do 50% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 1) ove uredbe;

2) do 100% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 2) ove uredbe;

3) do 30 % od investicionih troškova iz člana 4. tačka 3) ove uredbe;

4) do 30 % od investicionih troškova iz člana 4. tačka 4) ove uredbe.

Član 7.

Stimulativne mere se ne mogu dodeliti privrednim subjektima:

1) u teškoćama (privredni subjekt kome je ugrožen opstanak na tržištu, odnosno koji u poslednjoj godini poslovanja beleži smanjenje ukupnog prihoda, rast gubitaka, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova i rast duga);

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

3) kod kojih je znatno smanjen broj zaposlenih u prethodnih 12 meseci od datuma podnošenja prijave (30% i više).

Član 8.

Odluku o sprovođenju javnog poziva radi dodeljivanja stimulativnih mera donosi ministarstvo.

Javni poziv iz stava. 1. ovog člana sadrži uslove za dodelu stimulativnih mera i dokumentaciju potrebnu za prijavljivanje.

Ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera sprovodi Komisija za ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera, koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Po sprovedenom postupku dodele stimulativnih mera zaključuje se ugovor.

Privredni subjekt obezbeđuje izjavu o korišćenju sredstava za iste investicione troškove dobijenih od drugih državnih organa koji raspolažu javnim sredstvima, pre zaključenja ugovora.

Član 9.

Privredni subjekt iz člana 3. stav 2. ove uredbe dostavlja ministarstvu izveštaj nezavisnog revizora o namenskom trošenju sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300715/300715-vest16.html

 

Prilog 4. Uredba Ministarstva Saobraćaja,građevinarstva i infrastrukture donete 2015.godine sa primenom od 1.januara 2018.

 

 

UREDBA O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA

 

Na osnovu člana 82. Zakona o železnici ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 – ispravka, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – US, 72/2012, 7/2014 – USi 44/2014),

Vlada donosi                          

UREDBU O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje odvijanje kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta.

Član 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

      10)nagradna dozvola je javna isprava kojom se stranom prevozniku dozvoljava pristup i   kretanje na teritoriji Republike Srbije poduslov ima propisani mu dozvoli.

Član 3.

Kombinovani transport odvija se preko terminala za kombinovani transport koji se nalaze na železničkoj mreži i koji su opremljeni pretovarnim kolosecima, opremom za pretovar sa jednog na drugi vid prevoza i površinom za privremeno skladištenje intermodalnih transportnih jedinica itd.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje terminale za kombinovani transport na železničkoj mreži.

Član 4.

Transport do i od terminala za kombinovani transport obavlja se drumskim prevozom (početni i završni deo prevoznog puta) i ne može biti duži od 150 km u odnosu na terminal za kombinovani transport.

Transport do i od terminala iz stava 1. ovog člana:

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje putne pravce za transport do i od terminala.

Član 5.

Dokumenta koja domaći ili strani drumski prevoznik treba da poseduje i kojim dokazuje da obavlja transport do i od terminala za kombinovani transport je CMR tovarni list, drugi međunarodno priznati tovarni dokument ili otpremnica.

Dokumenta iz stava 1. ovog člana moraju se čuvati u drumskom vozilu i pokazati na uvid nadležnom organu.

Član 6.

Propis iz člana 3. stav 2. i propis iz člana 4. stav 3. doneće se do 30. juna 2017. godine.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/170715/170715-vest11.html

20. Urbanističko-tehnički dokumenti

20.1. Urbanistički projekat

Član 60

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.

Član 61

Urbanistički projekat se izrađuje za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu.

Urbanističkim projektom za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije može se utvrditi promena i precizno definisanje planiranih namena u okviru planom definisanih kompatibilnosti, prema proceduri za potvrđivanje urbanističkog projekta utvrđenoj ovim zakonom.

Promena i precizno definisanje planiranih namena, u smislu stava 2. ovog člana, dozvoljena je kada je planom predviđena bilo koja od kompatibilnih namena.

Član 62

Urbanistički projekat može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar za izradu urbanističkih planova i izradu tehničke dokumentacije.

Izradom urbanističkog projekta rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke sa odgovarajućom licencom.

Član 63

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma potvrđuje da urbanistički projekat nije u suprotnosti sa važećim planskim dokumentom i ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, organ nadležan za poslove urbanizma organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana.

Na javnoj prezentaciji se evidentiraju sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica.

Po isteku roka za javnu prezentaciju, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama komisiji za planove.

Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da, u roku od pet dana od dana dobijanja predloga komisije iz stava 5. ovog člana potvrdi ili odbije potvrđivanje urbanističkog projekta i o tome bez odlaganja pismenim putem obavesti podnosioca zahteva.

Na obaveštenje iz stava 6. ovog člana može se podneti prigovor opštinskom, odnosno gradskom veću, u roku od tri dana.

Organ koji je potvrdio urbanistički projekat dužan je da u roku od pet dana od dana potvrđivanja projekta, taj projekat objavi na svojoj internet stranici.

Član 64

Planom generalne regulacije i planom detaljne regulacije može se utvrditi obaveza raspisivanja urbanističko-arhitektonskog konkursa za rešenje lokacija koje su od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html


Javna nabavka

POZIV

Datum objave: 12.12.2017.

Javna nabavka - Nabavka male vrednosti konsultantsko ekspertskih usluga za izradu strategije definisane ugovorom br. 144-401-5516/2017 – 02-2 za realizaciju projekta "Udruživanje potencijala članica Кlastera i učesnika u turističkim uslugama dunavskog regiona u AP Vojvodini radi kooperacije na projektu razvoja nautičkog turizma sa prioritetnim usmerenjem na razvoju infrastrukture i programa za prijem rečnih putničkih brodova-kruzera"u oviru Кlastera transporta i logistike Vojvodine. Redni broj nabavke JNMV 1.

Rok za dostavljanje dokumentacije 22.12.2017. do 15,00 časova.

- Кonkursna dokumentacija


Uspostavljanje međunarodne saradnje Klastera

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine uspostavio, uz podršku Regionalne agencije za razvoj MSP Alma Mons, međunarodnu saradnju sa Mađarskom logističkom asocijacijom, koju predstavlja predsednik Zoltan Dor i sa agencijom "Agenda Consulting" koju predstavlja Bakaj Laslo, direktor. Sporazum o poslovnoj saradnji je potpisan 11. jula 2017. godine prilikom poslovnog susreta u Subotici. Sastanku je prisustvovao i gospodin Nenad Kecman, izvršni direktor "Železnice Srbije" AD, i gospođa Koci Ana, projektni menadžer. Na sastanku je razgovarano o zajedničkim temama vezanim za unapređenje logističkih potencijala i sistema u Mađarskoj i Srbiji kao i o projektima za operacionalizaciju međunarodne saradnje na ovom polju.

sing1

sing2

sing3

8. mart Dan žena

8-mart-cestitka-KTLV

Stižu vozovi u subotičku Slobodnu zonu

Kompanije koje rade u Slobodnoj zoni Subotica“ godinama ukazuju da bi za njihovo poslovanje bilo značajno kada bi dobile železnički kolosek. Koristi od njega gotovo da nije potrebno nabrajati – jeftiniji, brži i ekološki opravdaniji transport, posebno kontejnerima, pogodovao bi kako kompanijama, tako i uposlenicima. Saobraćajno zagušenje u Slobodnoj zoni i okolini sve je veće, što zbog šlepera koji nose robu, što zbog 4.000 radnika koji za sada nemaju alternativu drumskom saobraćaju.

simens7

Železnice Srbije možda i nisu pohitale da iskoriste ovu mogućnost, ali u gradskoj upravi nisu hteli da čekaju skrštenih ruku. Imenovana je radna grupa koja treba da unapredi železničku infrastrukturu na teritoriji grada, koja je prošle sedmice održala i svoj prvi sastanak sa predstavnicima državne železnice. Gradska administracija na akciju je motivisana i elaboratima koje je u ime Klastera za transport i logistiku Vojvodine izradio njegov predsednik mr Milan Vučinić, takođe član ovog radnog tela.

– Opšti okvir je činjenica da je Srbija odlučila da revitalizuje prugu Beograd–Budimpešta. Poslednjih godina Skupština Vojvodine je izuzetno angažovana oko revitalizacije pruge Segedin–Subotica–Baja, sa partnerima iz Mađarske, ali ka ovim magistralnim železničkim pravcima treba da gravitiraju i železničke „pritoke“, pružni pravci koji će „prikupiti“ robu i stanovništvo – kaže u razgovoru za „Politiku“ Vučinić, ističući da transportni sistem ne može da počiva samo na jednoj glavnoj arteriji.

Kao čovek koji je ceo životni vek proveo na pruzi, Vučinić je u elaboratu predložio da se prevashodno izađe u susret investitorima u Slobodnoj zoni. Za to je potrebno da se obnovi i delom izgradi pruga koja je išla do Crvenke.

– Postoji deo pruge do bolnice. Iza bolnice pruga je demontirana, ali postoji trasa koju bi bilo potrebno obnoviti u dužini od oko 1,5 kilometara, a zatim napraviti novo odvajanje za Slobodnu zonu od još oko 700 metara. Ukoliko znamo da kilometar takve nove pruge košta između 250.000 i 300.000 evra, jasno je da je to ulaganje koje bi se već za godinu dana isplatilo – objašnjava Vučinić.

Sagovornik „Politike“ dodaje da je za izgradnju ove trase potrebno oko godinu dana, od čega najduže traje izrada projektno-tehničke dokumentacije – i do osam meseci. Osim pruge do Slobodne zone, koja bi pogodovala pre svega prevozu tereta, Vučinić obrađuje i povezivanje grada i prigradskih naselja gde bi železnica ponudila alternativni prevoz stanovništva. On predlaže tri železničke linije: jedna bi išla od nekadašnje fabrike „Zorka“ do naselja Orom, druga bi produžavala o naselja Bački Vinogradi, a treća bi povezivala bi naselja Bajmok i Orom.

Predlog je da u „špicevima“ vozovi saobraćaju na svakih 20 do 30 minuta, a da karta važi i za presedanje u gradske autobuse. U posebnom elaboratu obrađena je moguća izgradnja multimodalnog transportnog terminala u selu Naumović, nadomak Subotice. Ovaj terminal obuhvaćen je i projektima pruge Beograd–Budimpešta.

Autor teksta i fotografije: A. Isakov
Preuzeto sa http://www.politika.rs/scc/clanak/349399/Stizu-vozovi-u-suboticku-Slobodnu-zonu 
Transport robe železnicom jevtiniji za velike kompanije (Foto: A. Isakov)

Strana 1 od 15