četvrtak, 15 novembar 2018

Vojvođani znaju šta bi s prugama

MV_za_R_Dautovic_-_za_sajt

Dnevnik, 04. mart 2013.

Milan Vučinić, Predsednik Pokrajinskog saveza za železnički saobraćaj, veruje u evropski izgled novog zakona o železnici

Čak 24 op­šti­ne iz za­pad­ne Bač­ke, ju­žnog Ba­na­ta i re­gi­o­na Po­ti­sja uče­stvo­va­le su, za­jed­no s Po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­tom za pri­vre­du, u iz­ra­di tri stu­di­je za re­vi­ta­li­za­ci­ju že­le­zni­ce na nji­ho­voj te­ri­to­ri­ji. Na­kon to­ga je Se­kre­ta­ri­jat ini­ci­rao me­đu­na­rod­ni pre­ko­gra­nič­ni IPA pro­je­kat ko­ji se od­no­sio na re­vi­ta­li­za­ci­ju pru­ge Se­ge­din - Su­bo­ti­ca - Ba­ja ko­ji je za­vr­šen, ura­đe­na je stu­di­ja iz­vo­dlji­vo­sti i EU je iz­dvo­ji­la za tu na­me­nu 243.000 evra. I Že­le­zni­ce su do­bi­le sred­stva za re­kon­struk­ci­ju pru­ge Su­bo­ti­ca - Hor­goš, jer je ta pru­ga na jed­nom de­lu re­mon­to­va­na, ali ne i u ce­loj du­ži­ni. Upra­vo ovih da­na je ob­ja­vlje­no da će se za iz­ra­du idej­nog pro­jek­ta do­bi­ti znat­no vi­ša sred­stva ne­go što su bi­la za pret­hod­nu stu­di­ju iz­vo­dlji­vo­sti, što, sve za­jed­no, upu­ću­je na za­klju­čak da se ko­nač­no kre­nu­lo s mr­tve tač­ke ka­da je u pi­ta­nju že­le­znič­ki sa­o­bra­ćaj u Voj­vo­di­ni.

Da bi se va­lo­ri­zo­va­lo sve ono što je ura­đe­no do sa­da, re­še­njem Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du kra­jem pro­šle go­di­ne je osno­van i Sa­vet za že­le­znič­ki sa­o­bra­ćaj, a za predsed­ni­ka je ime­no­van Mi­lan Vu­či­nić, od­li­čan po­zna­va­lac pri­li­ka na že­le­zni­ci gde je pro­veo ceo rad­ni vek. On za naš list ka­že da je re­vi­ta­li­za­ci­ja že­le­zni­ce u Voj­vo­di­ni nasušna po­tre­ba i pri­vre­de i sta­nov­ni­štva. Jer, na­po­mi­nje, pre­voz že­le­zni­com je 3-4 pu­ta jefti­ni­ji od pre­vo­za ka­mi­o­ni­ma i auto­bu­si­ma. Me­đu­tim, pri­vre­da vi­še ne mo­že da pod­ne­se pru­ge s oso­vin­skim pri­ti­skom od 16 do 18 to­na, ka­da je stan­dard 22,5 to­ne. Ilu­stra­ci­je radi, da­nas se u je­dan va­gon ne mo­že na­to­va­ri­ti 60 to­na uglja, ne­go naj­vi­še 45, jer pru­ga ne mo­že da pod­ne­se ve­ći te­ret, zbog če­ga gu­be svi – i pri­vre­da, i že­le­zni­ca.


Opširnije...

Apatin u trci za slobodnu zonu

A_SLOB._ZONE_VELIKA

19. februar 2013.

Danas je u Plavoj sali Skupštine Opštine Apatin održano predstavljanje i diskusija na temu Slobodne zone u Srbiji, koje je na sličan način realizovano i 12. februara ove godine u Regionalnoj privrednoj komori u Somboru. Domaćin ove prezentacije je bio dr Živorad Smiljanić, predsednik apatinske Opštine, sa saradnicima – Jovom Koraćem, savetnikom za investicije, Sinišom Jovanovićem, rukovodiocem Odelenja za stambeno-komunalnu delatnost, urbanizam, građevinu i imovinsko-pravne poslove i Snežanom Milešević, koordinatorom za lokalno-ekonomski razvoj.

Prezentaciju, je vodio Milan Ristić, direktor Uprave slobodnih zona u Ministarstvu finansija i privrede Vlade Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali i Tatjana Maglić, predsednik Regionalne privredne komore Sombor sa saradnicima, Ilija Maričić, direktor Fabrike akumulatora Sombor, koja posluje u okviru Koncerna Farmakom MB, kompanije koja je zainteresovana za rad u Slobodnoj zoni Apatin i mr Milan Vučinić, menadžer Klastera za transport i logistiku Vojvodine.


Opširnije...

Kinezi nam prave prugu od 300 km/h

Kinezi_nam_prave_brze_pruge

19. februar 2013.

Kineske kompanije spremne su da investiraju u brzu prugu između Beograda i Budimpešte, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja Srbije. Kako se navodi u saopštenju, predstavnici kineske ambasade u Beogradu su aktuelizovali tu ideju iz 1992. sa jasnom namerom da investiraju novac, opremu i radnu snagu, a da u projekat budu uključene srpska, mađarska i kineska strana. Navodi se da su analize nedvosmisleno pokazale opravdanost investicije i da je moguće napraviti železničku vezu sa vozovima koji saobraćaju između Srbije i Mađarske brzinom većom od 300 kilometara na čas. 


Šef ekonomskog odeljenja kineske ambasade u Beogradu Ču Lijanki kazao je da su kineske kompanije spremne da učestvuju u finansiranju tog projekta, da su obezbeđene kreditne linije i da praktično nema nijedne prepreke koja bi sprečila da se ta stara ideja pretoči u delo.  Kineska strana insistira da bude partner i praktično poveže dve zemlje, Srbiju i Mađarsku, kako bi se u veoma kratkom roku stvorili svi preduslovi da se započne ovaj posao.


Opširnije...

Usvojena platforma o revitalizaciji železničke stanice u Odžacima

Vuini_Odaci_-_platforma_o_revital_pruga

09 januar 2013.

Predstavnici lokalne samouprave i većih preduzeća iz Odžaka usvojili su zajedničke stavove i platformu za razgovore sa Ministarstvom saobraćaja, “Železnicama Srbije” i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu na temu revitalizacije železničkog saobraćaja u Opštini Odžaci. Dalji razgovori će biti vođeni u okviru predstojeće konferencije predstavnika lokalnih samouprava i privrednih subjekata iz regiona Zapadne Bačke i pomenutih institucija, koja bi trebalo da bude održana u toku ovog meseca u Novom Sadu.

Sastanku u Odžacima, koji je organizovao zamenik predsednika opštine Nikola Krivokuća, prisustvovali su predstavnici “Hipola”, “Standard gasa”, “Luke Bogojevo”, “Dijamanta” i “Kikindskog mlina”, kao i Milan Vučinić ispred Saveta za železnički saobraćaj Pokrajinskog sekretarijata za privredu.

Milan Vučinić kaže da bi ova preduzeća, kao i “Hipol” koji je takođe korisnik koloseka u industrijskoj zoni, trebalo da od “Železnica Srbije” traže da se izvrši prekategorizacija ovih pruga u industrijske koloseke. On je podsetio i da lokalna samouprava, u skladu sa Zakonom o železnici, može biti nosilac prava korišćenja i upravljanja na delu železničke infrastrukture za koji “Železnice Srbije” nemaju ekonomski interes. Kada bi lokalna samouprava ispostavila takav zahtev za deo koloseka u industrijskoj zoni u Odžacima, kao i kolosek do luke u Bogojevu, onda bi mogla da prepusti upravljanje i korišćenje nad tom železničkom infrastrukturom zainteresovanim privrednim subjektima, objasnio je Vučinić.

Opština Odžaci je zajedno sa ostalim opštinama Zapadno-bačkog okruga, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, bila naručilac studije o mogućnostima revitalizacije pruga u regionu, koja je završena i prezentovana javnosti pre nekoliko godina. Studija je ukazala na opravdanost ulaganja u revitalizaciju železničkog saobraćaja (putničkog i teretnog), imajući u vidu njegovu veću rentabilnost u odnosu na drumski saobraćaj. Kako se u realizaciji ovog Protokola nije daleko odmaklo, lokalna samouprava u Odžacima je zajedno sa privrednicima, a u cilju ponovnog aktuelizovanja inicijative za revitalizaciju železničkog saobraćaja, odredila prioritete u tom smislu. Na prvom mestu, to je revitalizacija koloseka u železničkoj stanici u Odžacima u kojoj je zbog veoma loše infrastrukture smanjen osovinski pritisak. Zbog toga ova stanica, koja je jedna od najopterećenijih u zemlji, predstavlja usko grlo na pruzi Bogojevo-Odžaci-Novi Sad.

Vuini_Odaci_-_platforma_o_revital_pruga_-_02

Pored privrede, revitalizacija pruga u ovoj opštini je važna i zbog bi putničkog saobraćaja, koji se već duže vreme odvija u smanjenom obimu. Prema informacijama iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zajedničkim učešćem više opština (Apatin, Sombor, Odžaci, Bačka Palanka, potencijalno i Novi Sada), u rekonstrukciji dizel-motornih vozova za prevoz putnika, bilo bi moguće očekivati i poboljšanje putničkog saobraćaja.

U tom slučaju bi se broj dnevnih polazaka iz Odžaka prema Somboru, odnosno Novom Sadu mogao povećati sa sadašnjih dva na šest.

- Opština treba da ispostavi obavezu javnog prevoza “Železnici”. “Železnica” je istakla red vožnje koji predviđa četiri polaska dnevno za N. Sad i Sombor, a mi sada imamo samo dva polaska, nekad i jedan. Međutim, onaj ko je istakao red vožnje taj mora i da ga poštuje, to je njegova zakonska obaveza i Opština mora uputiti takav zahtev “Železnici” – kaže Milan Vučinić.


Kinezi se uključili u modernizaciju srpskih pruga

pruge_Kinezi

25. decembar 2012.

Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović sastala se sa predstavnicima renomirane kineske grđevinske kompanije SHANDONG HI-SPEED GROUP, koja je zainteresovana za poslove u Srbiji, posebno za izgradnju regionalnih autoputeva Pojate-Preljine i Novi Sad-Šabac-Loznica.

Ministarka Kalanović je kinesku delegaciju upoznala sa prioritetima u izgradnji regionalne infratsrukture, kao i o uslovima poslovanja u Srbiji, posebno se osvrnuvši na veoma dobru saradnju naše dve zemlje.

Obe strane su izrazile otvorenost za saradnju, a dogovoreno je da ova kineska kompanija u narednim danima uputi i zvanično pismo o namerama za saradnju na projektima Pojate Preljina i Novi Sad-Šabac-Loznica.

Kineska kompanija  SHANDONG HI-SPEED GROUP  je jedna od najjačih svetskih građevinskih kompanija u oblasti izgradnje autoputeva, železnica, aerodroma i luka. Kompanija posluje u više od 30 zemalja širom sveta, a jedan od njihovih najvećih i najpoznatijih projakata je most dužine 43 km u kineskoj regiji Šan Dong, koji je izgrađen za samo 4 godine. Kapital kompanije procenjuje se na više od 30 milijardi dolara.

izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

 

 


Strana 10 od 15