Realizacija međunarodnog IPA projekta

Štampa

intermodalniterminal960w

Opština Vršac i županija Karaš-Severin iz Rumunije, sa gradom Rešice, dobila je putem IPA projekta izradu studije izvodljivosti za intermodalni terminal Vršac i Rešice.

Projekat je u završnoj fazi i očekuje se njegova javna prezentacija krajem avgusta i početkom septembra 2014. godine.

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je u prethodnom periodu od preko tri godine aktivno promovisao taj projekat i lobirao za dobijanje sredstava od međunarodnih fondova. U tom cilju izvršeno je nekoliko prezentacija u regionu Južnog Banata. Nakon završetka studije izvodljivosti očekuju se dalje aktivnosti po tom projektu, prvenstveno od opštine Vršac. Klaster će sa svoje strane predložiti implementaciju projekta.